Regulamin sal gimnastycznych

start / Aktualności

Regulamin sal gimnastycznych

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania sal gimnastycznych w SP nr 12. Dzięki przestrzeganiu rgulaminu będziemy mogli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

 

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ INNYCH NIŻ ZAJĘCIA SZKOLNE

 

1.        Każda osoba przebywająca w sali gimnastycznej zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zasad.

2.        W trakcie zajęć innych niż zajęcia szkolne z sali gimnastycznej korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.        Osoby przebywające w sali gimnastycznej obowiązuje strój i obuwie sportowe.

4.        Zabrania się wstępu na salę gimnastyczną osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5.        Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.

6.        Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania ładu i porządku w szatniach, w których należy pozostawić odzież wierzchnią, torby i inne przedmioty.

7.        Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ustalonych ram czasowych przebywania w sali gimnastycznej i szatni.

8.        W czasie zajęć innych niż zajęcia szkolne w sali gimnastycznej mogą przebywać tylko osoby ćwiczące. (ze względu na specyfikę zajęć prowadzonych przez Football Academy szkoła dopuszcza możliwość wchodzenia rodziców na sale gimnastyczne, przed wejściem prosimy jednak o zmianę obuwia)

9.        Za bezpieczeństwo osób ćwiczących odpowiada organizator zajęć.

10.    W czasie zajęć (innych niż zajęcia szkolne) ćwiczący korzystają z sali gimnastycznej na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w trakcie tych zajęć.

11.    Zauważone wady, usterki techniczne lub nieprawidłowe działanie elementów wyposażenia sali gimnastycznej należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Szkoły.

12.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są po ich zakończeniu do pozostawienia ładu i porządku w sali gimnastycznej i w szatniach.

13.    Za szkody powstałe w wyniku korzystania z sali gimnastycznej i szatni, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem odpowiada organizator zajęć.

 

                                                                                                                                                                      Dyrektor SP 12

<< wstecz dalej >>

udostępnij